1. YAZARLAR

  2. Haşim Albayrak

  3. Çanakkale Savaşı ve Oflular
Haşim Albayrak

Haşim Albayrak

Yazarın Tüm Yazıları >

Çanakkale Savaşı ve Oflular

A+A-

1. DÜNYA SAVAŞININ ANA NEDENLERİ
Almanlar, derebeylik rejimini tamamlayıp millî birliklerini kurması ve sanayi hamlesini
tamamlamasıyla kendilerine sömürge arama ihtiyacı hissettiler. Fakat bu işe kalkışları tarihlerde
dünyadaki bütün sömürgeler sahiplerini bulmuşlardı. Dünyadaki en çok sömürge İngiltere’nin idi.
O halde Almanların ilk düşmanı İngiltere olacaktır. Rusya ise Avusturya- Macaristan krallığının ve
Osmanlıların içindeki azınlıkları Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı dolayısıyla
kışkırtıyor ve bu ülkelerin içlerinde iç isyanlar ve karışıklıklar çıkmasına neden oluyordu. O halde
Avusturya- Macaristan ile Osmanlılar bir tarafa Ruslar bir tarafa başka bir düşman grup vardı.
Fransa son savaşlarında Almanlara yenilmiş ve onlara toprak kaybederek Avrupa’daki bütün
prestijlerini sarsmıştı. O halde Fransızlarda Almanlara düşmandı. Üstelik Almanların Fransız
sömürgelerinde de gözü vardı. Avusturyalıların aynı zamanda Fransızlara düşmanlığı vardı.
Çünkü Fransız milliyetçilerde Avusturya’daki azınlıkları kışkırtıyorlardı. Aynı sıkıntı Osmanlılar için
de söz konusu idi. Ancak farklı olarak Osmanlılarda aşırı bir Fransız hayranlığı vardı. Bu nedenle
bir çok Osmanlı üst düzey yöneticisi hayranlık duyduğu Fransız sistemlerini, okullarını
Osmanlılara yenilik olarak getirmeyi batılılaşma hareketi görüyordu.
Dünyadaki sömürgelerin çoğu İslâm ülkeleriydi ve bunlar da İngiliz egemenliği altındaydı.
Hatta o kadar ki İngiltere için “Topraklarında Güneş Batmayan Ülke” denilecek kadar çok
sömürgeye sahipti. Almanlar, İngiliz sömürgelerini elde edebilmek için Osmanlılara ihtiyaç
duyuyorlardı. Çünkü Osmanlı imparatoru aynı zamanda halife idi. Halife tüm Müslüman âleminin
lideri demekti ve “kutsal cihad etmek” hakkı vardı. Osmanlılar “kutsal cihad” ilan ederek İngilizlerin
elindeki sömürgeleri ayaklandırabilirdi. Ayrıca Osmanlılar, sanayileşme hareketini
tamamlamamışlardı ve doğal sömürge sayılabilirdi. O halde Almanların Osmanlılara yakınlık
nedeni ortaya çıkmıştır. Almanlar, 1853-1856 Kırım Savaşını İngilizlerle birlikte Rusya’ya karşı
yapan Osmanlıları kendi tarafına çekebilmek için Osmanlıların demiryollarını yapmayı Osmanlı
ordusunu teknik olarak yenilemeyi kabul etmiştir. Zaten Almanlıların Osmanlılara yakınlaşması
diğer karşı devletler olan İngiltere ve Fransa’nın işine gelmemiş ve Osmanlılar üzerindeki
borçlarını gündeme getirerek onu ekonomik olarak çökertmek üzere Duyûn-u Umumiye denilen
bir komisyon kurarak Osmanlının çoğu gelirlerine el koymaya başlamışlardı. Avusturyalılar ve
Almanlar soy olarak doğal kardeş idiler ve rakipleri yada düşmanları aynı idi. Almanlar daha güçlü
olduklarından Fransız ve Ruslara karşı Avusturya, Almanların tarafında olmuştu. Bu duruma göre
daha 30- 40 yıl önce çıkması muhtemel büyük savaş için taraflar ortaya çıkmıştı. Almanlar,
Avusturyalılar, Osmanlılar bir tarafa, İngilizler, Ruslar ve Fransızlar diğer tarafta idi. Zaten
dünyanın en büyük devletleri de bunlardı. Diğer küçük devletler ayrıntılar idi.

RUSLARIN TRABZON ÜZERİNDEKİ EMELLERİ
Ruslar, Osmanlıları çökertebilmek için hem batıdaki azınlıkları (Sırp, Bulgar, Yunan, Arnavut,
Romanya) kışkırtarak Osmanlıların başına sürekli ayaklanma, karışıklılara neden oldukları gibi
doğuda da Ermeni azınlıkları kışkırtmaya başlamışlardır. Doğu Anadolu’nun büyük bölümünü ele
geçiren Ruslar, Kafkaslardan güneye inmek suretiyle buraya takviye gönderebiliyordu. Doğal
şartlar elverişli değildi. Bu nedenle Ruslar, ne olursa olsun Trabzon’u almak istiyorlardı; çünkü
Trabzon, Doğu Anadolu ile İran ile Rusya ve İstanbul hatta Avrupa arasında doğal geçiş yollarının
kara ile deniz arasındaki merkezi idi. Bu bakımdan tarih boyunca ticaret yolları merkezi olmuş
hatta İpek Yolu’nun bitim noktalarından biri olmuştu. Bundan dolayı tarihte önemli uygarlıklara da
merkez olmuştu. Doğu Anadolu’ya en kolay ulaşılan yer idi. Ruslar zaten daha Doğu Anadolu
almadan 1810 yılında bir kez Akçaabat yakınlarında Sarhana denilen yere o bölgede ordu
olmamasından yararlanarak çıkarma yapmayı denemiş fakat ummadıkları bir yerel direnişle
karşılaşarak çevredeki halk tarafından denize dökülmüşlerdi. Bunun için Ruslar, Trabzon’u ne
olursa olsun almayı hedeflemişlerdi. Ancak bu kez akıllanmışlardı. Karadan Batum yoluyla sahili
izleyerek gelecekler ve deniz kuvvetleri de bu orduyu destekleyeceklerdi. Bu çalışmanın konusu
Rusların Batum’dan Trabzon’a kadar gelen sahil boyunca yaptıkları mücadelenin Of’a kadar olan
bölümü olacaktır.

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ NEDENLERİ
Çanakkale Savaşları Dünya tarihinin en önemli sonuçlar doğuran savaşlarıdır.

İLK SAVAŞLAR DOĞU KARADENİZDE
Son on beş yıl içinde, en önemsiz ayaklanmaları bile bastıramayacak kadar güçsüzleşen
Osmanlı İmparatorluğu, biri bitip öbürü başlayan birçok savaşa girmek, taht aleyhine yapılan

sayısız başkaldırmalara karşı koymak zorunda kalmıştı. “93 Harbi”ni saymazsak, 1897 Yunan
Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşları, 1914-1916 (Henüz savaş
bitmeden) I. Dünya Savaşlarında tüm ülkede olduğu gibi Of’ta da vatandaşlar varıyla yoğuyla
savaşmış, çoğu ölmüş, ölmeyenler sakat kalmış, yüzlerce, binlerce ocak sönmüştü.
I. Dünya Savaşı, halen devam ettiği için savaşa katılan Oflulardan geri dönen olmamıştı. Bu
yüzden Ruslar Of’a girdiğinde, onları karşılayanlar, daha önceki savaşlarda sakat kalan yada
sağlığının bozulması nedeniyle memleketine dönen hastalar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve
askerlik çağını dolduramamış erkeklerdi. Yaşlılar ve sakatlardan ümit yoktu ama kendisi isterse
çok şeyler yapabileceklerde vardı. Sonra bazı ailelerin çocukları okuyordu ve bunlar savaşa
katılmıyorlardı. Birden fazla yetişkin erkek çocuğu olan ailelerde bunlardan biri savaşa gitmiyordu.
Bir de, 1914 yılında askerlik çağında olmayıp da 1916’larda askerlik çağına gelenler istemezlerse
savaşa girmeyebilirlerdi.
İşte bu durumda olanların aydınlatılması, hatta ikna edilmesi gerekiyordu. Çünkü kaybedilecek
vakit yoktu ve eğer en kısa zamanda el birliği edilip -imkânlar her ne kadar kısıtlı olsa da- bu ölüm
kalım savaşı verilmezse herkes her şeyini kaybedebilirdi. Her şeyi olan hürriyetlerini.
Doğu Karadeniz’deki savaşların başlaması aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir1:
“Almanya’nın müttefiki olarak I. Dünya Savaşı’na giren Osmanlı Devleti, Karadeniz
Olayı’nın akabinde gelişen olaylar neticesinde, 1 Kasım1914 sabahı Rus taarruzu ile I.
Dünya Savaşına girdi.2 Osmanlı Devleti, Savaşa Karadeniz'de başladı.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesiyle beraber Ruslar, 1 Kasım 1914
tarihinden itibaren Türk hududunu aşarak ileri harekâta geçtiler. Bu arada denizlerde de
Ruslar, Türklere karşı saldırıya geçmişlerdi. Rusların Karadeniz filosunun engellemelerine
rağmen, III. Ordu'ya, Karadeniz sahillerine asker ve mühimmat gönderilmekteydi.3
Başlangıçta Yavuz, Midilli ve Hamidiye savaş gemilerinin korumasında oldukça büyük
miktarda cephane ve asker Doğu Karadeniz sahillerine sevk ediliyordu. Ancak Kasım
1914’de Rus Donanması bir kaç Türk gemisini batırmıştı.4”

Doğu Karadeniz’e Cephane ve Asker Sevk Eden YAVUZ SAVAŞ GEMİSİ (Arşiv: Haşim Albayrak)
Rusların, Doğu cephesinde ilk başlarda başarısız sonuçlar alması, Türk ordusunu
umutlandırınca Başkomutanlık, sahil bölgesinden taarruza geçilerek Batum’ unu alınmasını
emretti. Bunun için Karadeniz bölgesinden toplanan gönüllüler Teşkilat-ı Mahsusa şeklinde
organize edildi. Bu hazırlıklar yapılırken Ruslar, Osmanlıların Karadeniz’in kuzeyindeki Rus
limanlarını bombardıman etmesine karşılık onlarda 6 Kasım 1914’te Zonguldak ve 19 Kasım
1914’te Trabzon’u bombalamış ve liman ağzını mayınlamıştı.
18 Kasım 1914 tarihinde ise Hopa Hudut Taburu ve gönüllülerden oluşan yaklaşık bir alay
gücündeki Hopa Müfrezesi, Ruslara hücum ederek 2 top ve 100 esir almış. Acaralı Rıza Bey
kumandasındaki gönüllülerden oluşan Teşkilat-ı Mahsusa Kuvvetleri ile Melo (Artvin Zeytinlik
Sarıbudak Köyü) Hudut Taburu, Artvin’in batısındaki Rus karakollarını taarruzla ele geçirmişlerdi.
21 Kasım’da Hopa Müfrezesi Murgul bölgesini koruyan 8 bölüklük Rus kuvvetlerine taarruzla 4

1 Makbule Sarıkaya’nın Milli Mücadele Döneminde Rize” konulu (Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü, Erzurum-2000) basılmamış Yüksek lisans tezi
2 ÖZDEMİR, Enver Paşa’nın Üçüncü Ordu Günleri, s.24.
3 Ramazan BALCI, Sarıkamış Harekatı (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul, 1999, s.33.
4 ÖZEL, Milli Mücadelede Trabzon, s.2.

bölüğünü esir edip Borçka kazasına girdiği gün Rıza Bey ise kuvvetleri ile Artvin’i almayı
başarmışlardı. Bu kuvvetler, ilerlemelerine devam edip Çoruh Nehri’nin doğusuna kadar gelip
Ardanuç’u alıp ilerlemeye devam ettiler. Diğer kuvvetler Batum yakınlarına kadar gelip Batum
elektrik santralini imha etmişlerdi. Ruslar, arka arkaya başarısız sonuçlar alınca Rusların Kafkas
kuvvetleri komutanı olan General Elshin görevden alınarak yerine General Lyakhov ( Bundan
sonra yazıldığı şekilde ifadenin yanı sıra okunduğu şekil olan Liyahof olarak ta bazı kaynaklardan
alındığı şekilde yazılacaktır) getirilmişti.
Öte yandan İstanbul’dan Batum’ a hareket etmesi için Alman Yarbay Stange komutasında 3.
Tümen’den iki tabur piyade, bir makineli tüfek ve bir top bölüğünden oluşan kuvvetler, 10 Aralık
1914 tarihinde Rize’ye çıkarlar. Bu kuvvet, Dr. Bahaettin Şakir, Yakup Cemil ve Rıza Bey
komutasındaki Teşkilat-ı Mahsusa müfrezeleri ve hudut taburları ile birleşerek Ardahan- Batum
arasında ve Çoruh Vadisi’nde çete muharebeleri yaparak Rus ordusunun sağ kanadına baskı
yapacaktı. Aynı tarihler arasında Sarıkamış Cephesi dediğimiz ve düşmanı Ruslardan çok kar ve
çetin kış şartları olan savaşlarda Türk ordusu yaklaşık 120000 civarındaki askerinin seksen bin
kadarını kış ve kara; yirmi bin kadarını da Ruslara karşı kaybetmişti. Aslında saldırı gücü yetersiz
olan Ruslar için bu mükemmel bir sonuç olduğundan Ruslar Doğu Karadeniz’den de harekete
geçerek 13 Ocak 1915’te Batum civarındaki Rıza Bey müfrezesini Borçka’ya kadar sürmüştü.
Sahilden de Makriyalu (Kemalpaşa) da bulunan kuvvetlerimiz de denizden Rus bombardımanı
karşısında geri çekilmek zorunda kalmıştı. 5
Baltacı Deresi Savaşları’na başlandığı zaman kuvvetlerimizin durumunu incelersek: Arhavi
Deresi’nde toplam 11 tabur vardı. Bu taburların mevcudu 1.000 kişiden biraz fazla olduğuna göre
kuvvet, 12.000 kişi kadardı. Ne var ki Batum, Gümüşlü, Arhavi Deresi, Abu Deresi ve Fırtına
Deresi’nde yapılan savaşlarda bu önemli kuvvetin yarısı şehit düşmüş ve yaralanmıştı. Sonuçta
Baltacı Deresi Savunulmasına geçildiğinde toplam kuvvet şöyle idi:6
1) Nizamiye askerleri 500 kişi,
2) Savaşın 10. gününde Çanakkale’den gelen 28. Piyade alayı yaklaşık 3.000 kişi,
3) Oflu Milis Kuvvetleri en fazla 3.000 kişi olmak üzere
Toplam 6.500 kişi idi.

VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI
28 Haziran 1914 : Saraybosna suikasti.Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı.
1 Ağustos 1914: Almanya Rusya'ya harp ilan eder.Türkiye genel seferberlik ilan etti.
2 Ağustos 1914 Türk-Alman gizli ittifak anlaşmasının yapılması.
3 Ağustos 1914: Harbin öncesinde, donanmanın güçlendirilmesi maksadıyla İngiltere’ye
sipariş edilerek yapımı tamamlanmış ve son kuruşuna kadar parası ödenmiş olan Sultan
Osman ve Reşadiye isimli gemilerimize İngiltere tarafından el konulmuştu.
16 Ağustos 1914 16 Ağustos'ta İstanbul'a ulaşan Goeben ve Breslau gemileri Osmanlı
Donanmasına katılarak Yavuz Sultan Selim ve Midilli isimlerini aldılar.
27 Eylül 1914 Çanakkale Boğazı'ndan bütün gemi geçişlerini yasaklaması.
29 Ekim 1914 Alman subaylar yönetimindeki Osmanlı donanmasının Rus limanlarına
ve Rus donanmasına ateş açması.

5 Mehmet Bilgin, “Madur Dağı Savaşları”, Trabzon Valiliği Yayınları, Trabzon-2000 s.18-21
6 Altay Yiğit, Doğu Karadeniz Muharebeleri, s. 96

1 Kasım 1914 Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılması.Fransa ve İngiltere
Türkiye'ye savaş açtı.Rusya Türkiye'ye savaş açtı.
3 Kasım 1914 İngiliz-Fransız donanması'nın Çanakkale'nin dış tabyaları bombalaması.
Bu ilk deniz taarruzu, ileri ki aylarda da tekrarlanacaktır.
2 Aralık 1914 Sarıkamış harekâtının başlaması. 
13 Aralık 1914 Mesudiye Zırhlısı, İngiliz B-11 Denizaltısı'ndan atılan torpidoyla
batırıldı.
20 Ocak 1915Atatürk'ün Kuruluş halinde bulunan 19. Tümen Komutanlığına
(Tekirdağ) atanması. 
19 Şubat 1915Müttefik Donanması'nın Boğaz'ın dış tabyalarını bombalamaya
başlaması.
25 Şubat 1915Tekirdağ'daki 19. Tümen Komutanlığı'nın Maydos (Eceabat)'a nakli ve
Atatürk'ün 19. Tümen Komutanlığı üzerinde olmak üzere Maydos Bölgesi Komutanı
olarak görevini sürdürmesi.
7 - 8 Mart 1915 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusrat mayın gemisi düşman
gemilerinin projektörlerine aldırmadan Anadolu yakasındaki Akyarlar'a mayınlarını
bıraktı.
18 Mart 1915 Çanakkale deniz zaferlerinin kazanıldığı gün.
Fransız ve İngilizler'in Çanakkale'ye yaptıkları deniz saldırısının başarısızlığı.
24-26 Mart 1915 Alman General Liman von Sanders Çanakkale’de V. Ordu komutanı
oldu.
Sanders'in Gelibolu'ya gelmesi, yeni savunma planı yapması, Atatürk'ün komutanı
olduğu 19. Tümeni ordu ihtiyat kuvveti olarak kendine bağlaması.

25 Nisan 1915 Arıburnu Zaferi kazanıldı.  İtilaf Devletleri'nin, Arıburnu'na asker
çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal'in Tümeniyle düşmanı önleyerek
durdurması. İngiliz ve Fransızların Seddülbahir, Arıburnu ve Kumkale'ye asker
çıkarmaları, 9 ay sürecek Çanakkale kara savaşlarının başlaması.

28 Nisan 1915Seddülbahir'de "1. Kirte Savaşı" olarak bilinen muharebe.
2 Mayıs 1915Van'ın Rus ve Ermeniler tarafından işgali.
6 - 8 Mayıs 1915İkinci Kirte muharebesi.
19 Mayıs 1915 Liman Von Sanders’in 42 bin kişilik bir kuvvetle Arıburnu çıkarma
noktasındaki Anzaklar’a yönelik başarısız saldırısı. Türkler 10 bin kayıp vererek geri

çekildi. 19 Mayıs 1915 günü Çanakkale Savaşı’nın en kanlı günlerinden biri
yaşanmıştır.
9 Ağustos 1915 Birinci Anafartalar Zaferi.
10 Ağustos 1915 Conkbayırı Zaferi.
21-22 Ağustos İkinci Anafartalar Zaferi.
8 Ocak 1916Fransız-İngiliz birliklerinin Gelibolu'dan çekilmeleri.
9 Ocak 1916Mustafa Kemal önderliğindeki Türk Ordusu tüm cephelerde savaşı
kazanmış ve 9 Ocak 1916 tarihinde İttifak Devletleri Gelibolu Yarımadası'ndan
tamamen çıkartılmıştır.
16 Şubat 1916 Ruslar'ın Erzurum'u alışı.

1. Dünya Savaşlarında Çanakkale Cephesinde Şehit olan Oflular:
1- Bektaşoğlu aile lakaplı Mustafa oğlu 1307 H. Doğumlu Habib; Akçaabat Askerlik
Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Çanakkale Savaşlarında 5.5.1915 tarihinde Seddül
Bahir’de 83 Rakımlı Tepe’de şehit düştü.7
2- Dursun oğlu 1306 H. Hayrat ilçesi Pazarönü köyü doğumlu Ali; Çengelköy Askerlik
Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Çanakkale Savaşlarında 17.4.1915 tarihinde Arıburnu
Muharebesinde şehit düştü.8
3- Halil oğlu 1295 H. Hayrat ilçesi Sarmaşık köyü doğumlu Ali; Polathane Askerlik Şubesi’nden
er olarak katıldığı Çanakkale Savaşlarında 26.4.1915 tarihinde yaralı olarak kaldırıldığı Akbaş
Nakliyat Hastahanesinde şehit düştü.9
4-Güveli aile lakaplı Hacı İbrahim oğlu 1300 H.Of doğumlu Abdullah; Of Askerlik Şubesi’nden
er olarak katıldığı Çanakkale Savaşlarında 23.11.1915 tarihinde şehit düştü.10
5-- Mistak aile lakaplı Hamit oğlu 1309 H. Of Doğumlu Abdullah; Akçaabat Askerlik
Şubesi’nden er olarak katıldığı Çanakkale Savaşlarında 1915 yılında şehit düştü.11
6-Hacı İsmailoğulları aile lakaplı Halim oğlu 1305 H. Of Doğumlu Ahmet; Akçaabat Askerlik
Şubesi’nden süvari er olarak katıldığı Çanakkale Savaşlarında 16.07.1915 tarihinde yaralı olarak
kaldırıldığı Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde şehit düştü.12
7-Mustafa oğlu 1299 H.Of doğumlu Ahmet; Kılıçali Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak
katıldığı Çanakkale Savaşlarında 6.3.1915 tarihinde Arıburnu Muharebesi’nde şehit düştü.13
8-Raşit oğlu1305 H.Of doğumlu Ali Rıza; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı
Çanakkale Savaşlarında 3.4.1915 tarihinde Seddülbahir Muharebesi’nde şehit düştü.14
9- Ahmet oğlu 1304 H.Of doğumlu Bayram; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı
Çanakkale Savaşlarında 10.10.1915 tarihinde yaralı olarak kaldırıldığı Mekteb-i Harbiye
Hastahanesinde şehit düştü.15
10-Sait oğlu 1293H. Of doğumlu Cafer;İzmit Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı
Çanakkale Savaşlarında 15.07.1915 tarihinde hastahanede şehit düşmüştür.16
7 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.34
8 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.38
9 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.38
10 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.38
11 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.38
12 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38
13 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.38
14 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.38
15 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.38

11-Mustafaoğlu aile lakaplı Osman oğlu 1303 H. Of Doğumlu Feyzullah; Of Askerlik
Şubesi’nden er olarak katıldığı Çanakkale Savaşlarında 1918 tarihinde şehit düştü.17
12-Doğan oğlu 1307 H. Of Yemişalan doğumlu Hasan; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak
katıldığı Çanakkale Savaşlarında yaralanarak kaldırıldığı Gülhane Hastahanesinde 20.06.1915
tarihinde şehit düştü.18
13-Yusuf oğlu 1294 H. Of doğumlu Hüseyin; Of Askerlik Şubesi’nden ikmal askeri olarak
katıldığı Çanakkale Savaşlarında Salim Bey Çiftliği’nde 18.05.1915 tarihinde şehit düştü.19
14- Yusuf oğlu 1292 H. Of doğumlu Hüseyin; Of Askerlik Şubesi’nden nizamiye askeri olarak
katıldığı Çanakkale Savaşlarında Salim Bey Çiftliği’nde 18.05.1915 tarihinde şehit düştü.20
15- Ahmet oğlu,1290 H. Yılı Of doğumlu İbrahim; Of Askerlik Şubesi’nden piyade askeri olarak
katıldığı Çanakkale Savaşlarında Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastanesinde06.05.1915
tarihinde şehit düştü.21
16- 1303 H. Yılı Of Uluağaç köyü doğumlu İlyas; Of Askerlik Şubesi’nden piyade askeri olarak
katıldığı Çanakkale Savaşlarında 15.07.1915 Anafartalar Muharebesinde savaşırken tarihinde
şehit düştü.22

Çanakkale Savaşlarında yaralanıp İstanbul hastanelerinde tedavi görürken ölen Trabzonlu şehitlerin İstanbul
Edirnekapı Şehitliğindeki mezarlığı ve Trabzon Belediyesi tarafından 1936 yılında yaptırılan kitabesi (Mehmet Akif

Ersoy’un mezarına giden yol üzerinde)

17-Hasan oğlu,1301 H.Yılı Of Sivrice doğumlu İsmail; Kasımpaşa Askerlik Şubesi’nden piyade
askeri olarak katıldığı Çanakkale Savaşlarında Cesaret Tepesi Siperlerinde 23.05.1915 tarihinde
şehit düştü.23
18- Mehmet oğlu, 1305 H. Yılı Of doğumlu İsmail; Çengelköy Askerlik Şubesi’nden piyade
askeri olarak katıldığı Çanakkale Savaşlarında Kerevizdere’de 20.04.1915 tarihinde şehit

16 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40
17 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40
18 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40
19 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40
20 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40
21 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40
22 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40
23 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

düştü.24
19- Ahmet oğlu, 1303 H. Yılı Of doğumlu Mehmet; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı
Çanakkale Savaşlarında Kanlısırt’ta 03.09.1915 tarihinde şehit düştü.25
20- Bağoğlu aile lakaplı Ahmet oğlu, 1305 H. Yılı Bölümlü beldesi doğumlu Mehmet; Of
Askerlik Şubesi’nden piyade askeri olarak katıldığı Çanakkale Savaşlarında 20.05.1915 tarihinde
şehit düştü.26
21- Yunus oğlu, Of doğumlu Mustafa; Of Askerlik Şubesi’nden piyade askeri olarak katıldığı
Çanakkale Savaşlarında Arıburnu Muharebesinde 19.02.1915 tarihinde şehit düştü.27

24 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40
25 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40
26 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40
27 Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

Bu yazı toplam 2048 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.